ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ

Topic: ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගය – සිංහල 1 කොටස

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/6176696612?pwd=Vzg0b09rUzd2TFB6S3lQdzlBcyt0UT09

Meeting ID: 617 669 6612
Passcode: jg27GH

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගය – සංස්කෘත 11 කොටස

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/6176696612?pwd=Vzg0b09rUzd2TFB6S3lQdzlBcyt0UT09

Meeting ID: 617 669 6612
Passcode: jg27GH

ප්‍රාචීන මධ්‍යම

08.30-09.45 සිංහල 01 පත්‍රය – පූජ්‍ය මහමළුගොල්ලෑවේ පේමරතන හිමි

Join Zoom Meeting
https://tuteguide.zoom.us/j/88165855464?pwd=ZXRjeUdmSkxiOGpSNi92L0VDT3B1Zz09

Meeting ID: 881 6585 5464
Passcode: 1234

08.30-09.45 පාලි 03 පත්‍රය – පූජ්‍ය උඩවලවේ මහින්ද හිමි

Join Zoom Meeting
https://tuteguide.zoom.us/j/88165855464?pwd=ZXRjeUdmSkxiOGpSNi92L0VDT3B1Zz09

Meeting ID: 881 6585 5464
Passcode: 1234

ප්‍රාචීන අවසාන

08.30-09.40 – පාලි 04 පත්‍රය – පූජ්‍ය මානාපිටියේ වජිරබුද්ධි හිමි

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85225413294?pwd=a2lGNnpnWmZ1alZTRWhjM0RtZ0c4UT09

Meeting ID: 852 2541 3294
Passcode: 991834

09.45-10.55 – සංස්කෘත 04 පත්‍රය – බර්ට්‍රම් රසල් ලියනගේ මහතා

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85225413294?pwd=a2lGNnpnWmZ1alZTRWhjM0RtZ0c4UT09

Meeting ID: 852 2541 3294
Passcode: 991834

නවතම තොරතුරු ලබාගැනීමට අපගේ වට්ස්ඇප් සමූහය හා සම්බන්ධ වන්න 

Join Our WhatsApp group & receive latest notifications

Downloads

Live Classes