ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම
The Oriental Studies Society, Sri Lanka
විභාග ආරම්භක දිනය 2020 ජූලි මස 20 වේ. ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ හා මධ්‍යම විභාග නව නිර්දේශය යටතේ පැවැත්වෙන අතර ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ යටතේ පැවැත්වේ.
කාල සටහන
ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ, ප්‍රාචීන මධ්‍යම හා ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි
පරීක්ෂණය 2020
Download Now
Copyright @2020  The Oriental Studies Society Sri Lanka