ENGLISH | සිංහල | தமிழ்

පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2018Download
පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2018Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2017Download
පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2017Download
සංසකෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2018Download
සංස්කෘත 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2018Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ2018Download

පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
පාලි 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
පාලි 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
පාලි 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සංස්කෘත 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සංස්කෘත 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
සංස්කෘත 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
සංස්කෘත 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2017Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සංස්කෘත 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සංස්කෘත 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (නව නිර්දේශය)ප්‍රාචීන මධ්‍යම2018Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන මධ්‍යම2020Download

පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
පාලි 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
පාලි 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
පාලි 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
පාලි 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
පාලි 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සංස්කෘත 2, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සංස්කෘත 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (පැරණි නිර්දේශය)ප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (පැරණි නිර්දේශය)ප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සංස්කෘත 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2017Download
සංස්කෘත 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සංස්කෘත 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සංස්කෘත 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සංස්කෘත 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2018Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2017Download
සිංහල 01, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සිංහල 02, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සිංහල 03, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download
සිංහල 04, ලකුණු දීමේ පටිපාටියප්‍රාචීන අවසාන2020Download

Main Menu